ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Population and Habitat Use of Asian Elephants (Elephas maximus) in Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary, Chachoengsao Province, Thailand
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กุสุมา เม่นขำ
เจ้าของผลงานร่วม ศ.ดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ และ รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง
คำสำคัญ ช้างป่า (Elephas maximus), ประชากร, การใช้พื้นที่อาศัย, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา;Asian Elephants, Population, Habitat Use, Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary, Chachoengsao Province
หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การสำรวจประชากร และการใช้พื้นที่อาศัยของช้างป่า โดยติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าอัตโนมัติ จำนวนจุดติดต้องกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าอัตโนมัติทั้งหมด 58 จุด รวมจำนวนกับดักคืนทั้งหมด 18,410 กับดักคืน ได้ภาพที่เป็นอิสระต่อกันทั้งหมด 3,745 ภาพ เป็นภาพช้างป่า และสัตว์กีบคู่ขนาดใหญ่ 5 ชนิดได้แก่ กระทิง วัวแดง กวางป่า หมูป่า และเก้ง มีประจำนวนประชากรช้างป่าระหว่าง 161.72 – 174.43 ตัว การเลือกใช้พื้นที่อาศัยของช้างป่าในรอบปีปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการเลือกใช้พื้นที่อาศัยมากที่สุด คือ แหล่งโป่ง รองลงมาคือ ความใกล้ไกลแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://smujo.id/biodiv/article/view/4054
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง