การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม
เจ้าของผลงาน :  นายสุพจน์ นาคสวัสดิ์
เจ้าของผลงานร่วม :   รศ.ดร.เสรีชัดแช้ม, ดร.ภัทราวดี มากมี
คำสำคัญ :   เกณฑ์การประเมิน, ทุนมนุษย์, ภาคอุตสาหกรรม
หน่วยงาน :  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
คำอธิบาย :  ทุนมนุษย์ หมายถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะของบุคคล ซึ่งการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม พัฒนาโปรแกรมประเมินทุนมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบออนไลน์ และเปรียบเทียบทุนมนุษย์ระหว่างองค์การขนาดใหญ่กับองค์การขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคนิค เดลฟายประยุกต์แบบ EDFR จำนวน 3 รอบ กับผู้เชี่ยวชาญจำนวน 20 คน ตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมประเมินทุนมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบออนไลน์ และตอนที่ 3 การเปรียบเทียบทุนมนุษย์ระหว่างองค์การขนาดใหญ่กับองค์การขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมตามเกณฑ์การประเมินที่พัฒนาขึ้น จำนวน 12 แห่ง เป็นองค์การขนาดใหญ่ 6 แห่ง และองค์การขนาดกลางและขนาดย่อม 6 แห่ง วิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบแมน-วิทนีย์ ยู (The Mann-Whitney U Test) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. เกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 5 มิติ 15 ตัวบ่งชี้ 85 เกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ 1) มิติบริบทพื้นฐาน จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ 16 เกณฑ์การพิจารณา 2) มิติปัจจัยนำเข้า จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ 11 เกณฑ์การพิจารณา 3) มิติกระบวนการ จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ 30 เกณฑ์การพิจารณา 4) มิติผลลัพธ์ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ 16 เกณฑ์การพิจารณา และ 5) มิติมูลค่าเพิ่มขององค์การ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ 12 เกณฑ์การพิจารณา สามารถจำแนกระดับทุนมนุษย์ออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ทุนมนุษย์ระดับ 1 ดาว (ต้องปรับปรุงอย่างยิ่ง) ถึง ทุนมนุษย์ระดับ 5 ดาว (ระดับดีเด่น) 2. โปรแกรมประเมินทุนมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานตามทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ครอบคลุมใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน 2) ด้านความคาดหวังด้านความพยายามของผู้ใช้งาน 3) ด้านอิทธิพลจากสังคม และ 4) ด้านสภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบ 3. ผลการเปรียบเทียบทุนมนุษย์ขององค์การขนาดใหญ่กับองค์การขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม ปรากฏว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 
Creative Commons License
การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710