ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทวี วัชระเกียรติศักดิ์
คำสำคัญ การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม;การบูรณาการ;การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน;กลุ่มอาชีพในชุมชน
หน่วยงาน โปรแกรมวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาบริบทเชิงพื้นที่ในการดำเนินงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แนวทางและการดำเนินการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเสรษฐกิจให้กับชุมชน โดยการพัฒนากลุ่มอาชีพ และผลการดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยการมีส่วนร่วมของภาคีการวิจัยและพัฒนาทั้งภายในภายนอกชุมชน พบว่า บริบทเชิงพื้นที่ในการดำเนินงานและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และชุมชน มีความต่อการพัฒนา แนวทางและการดำเนินการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต้องสร้างจากภายใน ภายนอก และทั้งภายในและภายนอกชุมชน ตามปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือความรู้ การยอมรับ ศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมของภาคีสมาชิก และการมีชุมชนเป้าหมายเป็นศูนย์กลางของการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพเชิงรูปธรรมได้ทำให้มีการพัฒนา จัดตั้งการดำเนินงานและขับเคลื่อนการจัดหาทุนของกลุ่มอาชีพในทั้ง 15 หมู่บ้านตามความเหมาะสมและการตัดสินใจของแต่ละชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.vu.ac.th/apheitvu/journal/v5n1/4_Tawee_Watcharakiettisak.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง