ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าโอทอปประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารพื้นที่ภาคใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชาริณี กีรติโชติ
เจ้าของผลงานร่วม บรินดา สัณหฉวี
คำสำคัญ รูปแบบการตลาด;ศักยภาพ;วิสาหกิจชุมชน;โอทอป;สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษารูปแบบการตลาดที่มีศักยภาพในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าโอทอป ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารพื้นที่ภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเครื่องสำอางมากที่สุดร้อยละ 41.74 และร้อยละ 37.39 ดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนมา 7-9 ปี สำหรับรูปแบบการตลาดที่มีศักยภาพในการดำเนินงาน คือรูปแบบการตลาดแบบผสมผสาน โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรมากที่สุด รองลงมาคือ บริการ การส่งเสริมการขาย ภาพลักษณ์ ราคา และผลิตภัณฑ์ ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่าส่วนประกอบทางการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อศักยภาพการดำเนินงานของสถานประกอบการ ด้านลูกค้าและด้านผลประกอบการในระดับสูง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/112453/116677
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าโอทอปประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารพื้นที่ภาคใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง