ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างต้นแบบคู่มือแบบการท่องเที่ยวชุมชนไทยพวน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กัลยาณี กุลชัย
เจ้าของผลงานร่วม พีรชัย กุลชัย , สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
คำสำคัญ คู่มือท่องเที่ยวชุมชน;ไทยพวน;กระบวนการมีส่วนร่วม
หน่วยงาน ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ให้ประชาชนในชุมชนบ้านเกาะหวาย ได้เรียนรู้กำหนดอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว และมีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดรูปแบบของคู่มือท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และสร้างต้นแบบคู่มือการท่องเที่ยวชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลการศึกษาพบว่า เกิดกระบวนการสร้างคู่มือโดยการมีส่วนร่วม มีการกำหนดสิ่งที่ต้องการใส่ไว้ในคู่มือท่องเที่ยวชุมชนไทยพวนร่วมกันระหว่างชุมชนกับนักวิจัย ชุมชนมีความพึงพอใจ 4 ด้าน คือ การจัดรูปเล่ม ข้อมูลเนื้อหา การใช้ภาษา และภาพประกอบในระดับมากมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และคู่มือท่องเที่ยวบางน้ำผึ้งมีความเหมาะสมที่จะเผยแพร่คู่มือท่องเที่ยวต่อไปร้อยละ 100
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS/article/view/8189/7245
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การสร้างต้นแบบคู่มือแบบการท่องเที่ยวชุมชนไทยพวน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง