ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แรงจูงใจ เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
เจ้าของผลงานร่วม สุพาดา สิริกุตตา
คำสำคัญ แรงจูงใจ;เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ;ถุงผ้าลดโลกร้อน
หน่วยงาน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจและเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน พบว่า ผู้บริโภคมีแรงจูงใจในถุงผ้าลดโลกร้อน มีการรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริโภคที่มีเพศและอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าในภาพรวมแตกต่างกันที่ระดับ 0.05 ปัจจัยแรงจูงใจการใช้ถุงผ้าในด้านเหตุผลและอารมณ์ทั้ง 2 ด้านมีอิทธพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนในภาพรวม และรายด้าน และเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการด้านการจัดกิจกรรม ด้านการโฆษณา และด้านการส่งเสริมการใช้ถุงผ้า มีอิทธพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนในภาพรวมที่ระดับ 0.01
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS/article/view/10819/8983
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


แรงจูงใจ เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง