ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยใช้กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายนิตย์ธินันท์ บริรักษ์
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ
คำสำคัญ Liquid fuel, Cashew Nut Shell, Hydrothermal Process
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อยู่ : เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 51200 ประเทศไทย
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงเหลว จากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยใช้กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล แบบไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงเหลว โดยการศึกษาได้ใช้ของผสมระหว่างเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ต่อน้ำบริสุทธิ์ที่อัตราส่วนโดยมวล 1:10 เป็นวัตถุดิบตั้งต้น ให้ความร้อนที่อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 4 องศา/นาที และทำปฏิกิริยาภายใต้เงื่อนไขอุณหภูมิ 200 250 และ 300 ๐C และระยะเวลาการทำปฏิกิริยา 0 60 120 และ 180 นาที พร้อมทั้งศึกษาร้อยละของผลผลิตที่ได้ (%Yield) ค่าความร้อนสูง (HHV) ของเชื้อเพลิงเหลว และวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงพลังงาน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยใช้กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง