ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธนาคารสัจจะออมทรัพย์ บ้านศรีไคออก จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รัชนี แสงศิริ
คำสำคัญ ธนาคารสัจจะออมทรัพย์;ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
หน่วยงาน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาถึงการดำเนินงานของธนาคารสัจจะออมทรัพย์ บ้านศรีไคออก รูปแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่เหมาะกับการทำงานและความสำเร็จของการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้กับการพัฒนาประสิทธิภาพของธนาคาร พบว่า ธนาคารมีปัญหาในการดำเนินงาน 2 ด้านคือ ด้านการจัดการระบบเอกสาร และด้านการปฎิบัติงานและการควบคุมภายใน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการนำระบบสารสนเทศทางบัญชีที่เข้าใจง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ประกอบด้วย 8 ระบบ คือ 1. ระบบการฝาก-ถอนเงิน 2. ระบบการกู้เงิน 3. ระบบสินทรัพย์ 4. ระบบรายการประจำวัน 5. ระบบปันผล 6. ระบบบัญชี 7. ระบบผังบัญชี และ 8. ระบบข้อมูล โดยแต่ละระบบจะมีการกำหนดข้อมูลนำเข้า กระบวนการทำงานของระบบและผลที่ได้รับจากระบบ มีการเชื่อมโยงระหว่างระบบด้วยกันเองเพื่อให้ประมวลผลได้ง่าย จากนั้นมีการนำระบบมาใช้ ทำให้คณะกรรมการธนาคารมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของธนาคารดีขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/human_ubu/article/view/85422/67978
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธนาคารสัจจะออมทรัพย์ บ้านศรีไคออก จังหวัดอุบลราชธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง