ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เกษตรกรสาวแห่งเมืองราชบุรี กับแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กนกวรรณ อรุณคีรีวัฒน์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน;เศรษฐกิจพอเพียง;สวนสุขจรัล
หน่วยงาน สวนสุขจรัล จ.ราชบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย จุดเริ่มต้น...ในการทำอาชีพเกษตรกร ของกนกวรรณ เกิดจากแรงบันดาลใจรอบด้าน แรงบันดาลใจที่เกิดจากคนในครอบครัว คนรอบข้างและแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้มายืนในจุดนี้ได้คือ แนวคิด "เศรษฐกิจพอเพียง" ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิต จากเดิมที่เป็นพนักงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้หันกลับมาทำอาชีพเกษตรกรแบบพอเพียงอย่างเต็มตัว โดยใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยเท้าพ่อ เพื่อสานต่อความตั้งใจจาก "รุ่นพ่อ สู่รุ่นลูก" และพัฒนาจนกลายมาเป็น การเกษตรแบบผสมผสาน ที่ผ่านทั้งกระบวนการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ทำให้เกิดการพัฒนามาเป็น "การเกษตรแบบครบวงจร" ภายใต้ชื่อ "สุดปราย..ที่สวน..สุขจรัล" จากเดิมที่พ่อได้ทำการเกษตรในแบบลองผิดลองถูก ใช้สารเคมีต่าง ๆ ปัจจุบันได้หันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมี โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และยังได้พัฒนามาเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อส่งต่อองค์ความรู้กับชุมชนและผู้ที่สนใจ และยังมีการวางแผน ว่าจะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบพอเพียง จะทำให้ทุก ๆ คนที่มาเยือนได้รับความรู้และความสุขกลับไป เพื่อส่งต่อชีวิตแบบพอเพียงให้กับสังคม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.rakbankerd.com/agriculture/rbk-view.php?id=200
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เกษตรกรสาวแห่งเมืองราชบุรี กับแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง