ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรจันทร์ โลจนะศุภฤกษ์
คำสำคัญ โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง;การส่งเสริมคุณภาพชีวิต;นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย
หน่วยงาน คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และการศึกษาผลการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างฯ 8 สัปดาห์ มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทำให้ได้คู่มือการใช้โปรแกรมการศุึกษาการใช้เวลาว่างฯ มีความเหมาะสมมากที่จะนำไปประยุกต์ใช้
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง