ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง จากเกษตรทุนนิยม สู่ความพอเพียงด้วยเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ที่แม่ออน เชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อินสอน สุริยงค์
คำสำคัญ เกษตรทุนนิยม;เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ
หน่วยงาน ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศูนย์เกษตรธรรมชาติแม่ออน คือแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรมธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องของอินทรีย์ชีวภาพที่แสดงให้เห็นทุกขั้นตอนของการผลิตอาหารพืช อาหารสัตว์ เพื่อการอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล นอกเหนือจากการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษเพื่อใช้บริโภคเองในชีวิตแล้ว ครูอินสอนและสมาชิกยังผลิตเพื่อขายสู่ท้องตลอดอีกด้วย และมักจะได้ราคาดีกว่าเพราะนอกจากจะเป็นสินค้าที่ปลอดภัยแล้ว ยังมีคุณภาพและประมาณมากพอต่อความต้องการของตลาดอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_90608
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


จากเกษตรทุนนิยม สู่ความพอเพียงด้วยเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ที่แม่ออน เชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.