อิทธิพลของการปรับสภาพเบื้องต้นด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟางข้าว

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  อิทธิพลของการปรับสภาพเบื้องต้นด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟางข้าว
เจ้าของผลงาน :  วิทยาภรณ์ คงอยู่
เจ้าของผลงานร่วม :   อาจารย์ ดร.ดาวรุ่ง สังข์ทอง
คำสำคัญ :   ฟางข้าว, วัสดุลิกโนเซลลูโลส, การปรับสภาพเบื้องต้น, แคลเซียมไฮดรอกไซด์, ศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทน
หน่วยงาน :  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำอธิบาย :  การปรับสภาพฟางข้าวด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ส่งผลให้ฟางข้าวมีศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 55.0 – 81.3 เมื่อเปรียบเทียบกับฟางข้าวที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ และจากการเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนจากฟางข้าวที่ผ่านการปรับสภาพด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่สภาวะต่าง ๆ พบว่า สภาวะการปรับสภาพที่ส่งผลให้ฟางข้าวมีศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนสูงสุดคือ ระดับความเข้มข้นของสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 12 วัน ที่อุณหภูมิห้อง โดยให้ผลผลิตก๊าซมีเทนสะสมเท่ากับ 310 มิลลิลิตรมาตรฐานต่อกรัมของแข็งระเหย
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1936
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
 
Creative Commons License
อิทธิพลของการปรับสภาพเบื้องต้นด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟางข้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710