ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อิทธิพลของการปรับสภาพเบื้องต้นด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟางข้าว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิทยาภรณ์ คงอยู่
เจ้าของผลงานร่วม อาจารย์ ดร.ดาวรุ่ง สังข์ทอง
คำสำคัญ ฟางข้าว;วัสดุลิกโนเซลลูโลส;การปรับสภาพเบื้องต้น;แคลเซียมไฮดรอกไซด์;ศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทน
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การปรับสภาพฟางข้าวด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ส่งผลให้ฟางข้าวมีศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 55.0 – 81.3 เมื่อเปรียบเทียบกับฟางข้าวที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ และจากการเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนจากฟางข้าวที่ผ่านการปรับสภาพด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่สภาวะต่าง ๆ พบว่า สภาวะการปรับสภาพที่ส่งผลให้ฟางข้าวมีศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนสูงสุดคือ ระดับความเข้มข้นของสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 12 วัน ที่อุณหภูมิห้อง โดยให้ผลผลิตก๊าซมีเทนสะสมเท่ากับ 310 มิลลิลิตรมาตรฐานต่อกรัมของแข็งระเหย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1936
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


อิทธิพลของการปรับสภาพเบื้องต้นด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟางข้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง