ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สมาร์ทโฟน-สมาร์ทคิด(ส์)-สมาร์ทวิทย์ (สมาร์ทโฟน-สมาร์ทคิด(ส์)-สมาร์ทวิทย์)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์
เจ้าของผลงานร่วม สริญญา รอดพิพัฒน์ , สนอง เอกสิทธิ์
คำสำคัญ สมาร์ทโฟน;สมาร์ทคิด;สมาร์ทวิทย์
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย นวัตกรรมสมาร์ทโฟน-สมาร์ทคิด(ส์)-สมาร์ทวิทย์เป็นนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมต้น โดยเปลี่ยนสมาร์ทโฟนและแทปเล็ตให้เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบพกพาและใช้เป็นอุปกรณ์การทดลองในบทเรียนที่ออกแบบเพื่อกระตุ้นและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น นาโนเทคโนโลยีใกล้ตัว พื้นผิวทำความสะอาดตัวเอง นักสืบรุ่นเยาว์ ปีกแมลง ฝุ่นในอากาศ การละเหยของน้ำและการโตของผลึกเกลือ โลกร้อนกับสิ่งมีชีวิตในน้ำทะเล เป็นต้น ศักยภาพการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของสมาร์ทโฟนทำให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การทำหน้าที่เป็นผู้สร้างบทเรียนภายใต้คำแนะนำของครูผู้สอน
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง