ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คจรศักดิ์ สิงหันต์
คำสำคัญ การทุจริตคอร์รัปชั่น;การป้องกันและปราบปรามการทุจริต;การทุจริต;คอร์รัปชั่น
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย “การจัดการความรู้มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในมหาวิทยาลัยของรัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในมหาวิทยาลัยของรัฐและนำสู่การใช้ประโยชน์ ด้านความมั่นคงตามกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี สู่กลุ่มเป้าหมาย มหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก่ผู้ประกอบการที่ค้าขายกับมหาวิทยาลัยนครพนม ผู้บริหาร อาจารย์-เจ้าหน้าที่ และนิสิตนักศึกษาอีกทั้งนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัยของรัฐการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาปฏิรูปกลไกการบริหาร ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายอำนาจ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมให้กับองค์กรมหาวิทยาลัยของรัฐตลอดจนเพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในมหาวิทยาลัยของรัฐ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง