ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บทบาทของคอเลสเตอรอลต่อการเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัทยา ศีลี
เจ้าของผลงานร่วม ผศ. ดร. สุพีชา คุ้มเกตุ , ผศ. ดร. ธเนศ กังสมัครศิลป์ , รศ. ดร. เทวัญ จันทร์วิไลศรี
คำสำคัญ คอเลสเตอรอล;เซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย มะเร็งท่อน้ำดีเกิดจากความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุท่อเดินน้ำดีซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาผลของคอเลสเตอรอลต่อการเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี ทำการศึกษาโดยเลี้ยงเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในอาหารที่มีคอเลสเตอรอลความเข้มข้นระหว่าง 0-26 ไมโครโมลาร์แล้วตรวจวัดจำนวนเซลล์ พบว่าเซลล์ที่ได้รับคอเลสเตอรอลช่วงระหว่าง 0.026-0.26 ไมโครโมลาร์มีการเพิ่มจำนวนอย่างชัดเจน การใช้คอเลสเตอรอลที่ติดฉลากสาร bodipy (bodipy cholesterol) ช่วยระบุตำแหน่งได้ด้วยกล้อง fluorescence ซึ่งพบคอเลสเตอรอลในไซโตพลาสซึม มีลักษณะเป็นเม็ด เชื่อว่าคอเลสเตอรอลนี้เป็นพลังงานแก่เซลล์มะเร็ง จากการศึกษานี้ตระหนักถึงความสำคัญของไขมันในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีและสามารถต่อยอดงานวิจัย โดยใช้เป็นโมเดลนี้ในการศึกษาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค หรืออาจพัฒนาเป็นโมเลกุลเป้าหมายสำหรับการพัฒนายารักษามะเร็งชนิดนี้ต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง