ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดปทุมธานี People Participation in Crime Prevention: Case Study Pathum Thani Province
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พชรภัทร ขุนทอง
คำสำคัญ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดปทุมธานี 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคและปัจจัยระยะเวลากับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดปทุมธานี 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านครอบครัวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดปทุมธานี
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดปทุมธานี People Participation in Crime Prevention: Case Study Pathum Thani Province is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง