ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้การตัดสินใจทางคลินิกด้านการพยาบาลสูติศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล โดยใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พันตำรวจโทหญิงปาริชาติ สุขสวัสดิพร
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล , รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา
คำสำคัญ การตัดสินใจทางคลินิก;การประเมินเพื่อการเรียนรู้
หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้การตัดสินใจทางคลินิกด้านการพยาบาลสูติศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ พบว่า รูปแบบการประเมินเป็นการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ประกอบด้วย 1) การประเมินโดยใช้แบบวัดมัลติมีเดียของสถานการณ์ทางคลินิกด้านการพยาบาลสูติศาสตร์ที่ครอบคลุมระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 2) การประมวลผลและวิเคราะห์ผลประเมินตามเกณฑ์ระหว่างเรียนรู้และเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ และ 3) การให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีเพื่อให้ปรับปรุงข้อบกพร่องและเรียนรู้จนกว่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://elearning.devoop.net/login.html
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้การตัดสินใจทางคลินิกด้านการพยาบาลสูติศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล โดยใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง