ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการผลิตเส้นไหมไทย ของกลุ่มบ้านดงหวาย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รัชนินทร์ ดงบัง
เจ้าของผลงานร่วม สุภาภรณ์ พวงชมภู
คำสำคัญ เส้นไหมไทย;ต้นทุนการผลิต;การจัดการธุรกิจ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการการผลิต การตลาด วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกลุ่มผลิตเส้นไหม ซึ่งมีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกศึกษาประธานกลุ่ม รองประธาน และสมาชิก จำนวน 20 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผลิตเส้นไหมเป็นรายได้เสริม มีการเลี้ยงไหมเฉลี่ย 5-6 รุ่น/ปี ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน กลุ่มมีจุดแข็งคือ สมาชิกมีความรู้ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จุดอ่อนคือ สมาชิกในกลุ่มยังไม่มีการวางแผนการผลิต ทำให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณน้อย สมาชิกในกลุ่มมีอายุเฉลี่ยสูงคือ มากกว่า 50 ปี และไม่มีการสร้างคนรุ่นใหม่มาแทน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาส คือ มีการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมอย่างต่อเนื่อง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากหน่วยงานของภาครัฐ มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และมีอุปสรรค คือ เกษตรกรประสบปัญหาในการเลี้ยงไหมเนื่องจากสภาพภูมิอากาศทำให้ไหมเป็นโรค ผลผลิตที่ได้จึงมีปริมาณน้อย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=315-320.pdf&id=1006&keeptrack=18
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการผลิตเส้นไหมไทย ของกลุ่มบ้านดงหวาย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง