ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
คำสำคัญ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค;การบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การดำเนินงานเพื่อให้เครือข่ายวิจัยภูมิภาคดำเนินการขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพในภูมิภาค : ภาคเหนือ ไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศด้วยงานวิจัย โดยดำเนินการจัดทำระบบการบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ ที่ประกอบด้วยแผนการดำเนินงานและกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และเครือข่ายการวิจัยร่วมกันกำหนด ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบการวิจัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือได้อย่างเป็นรูปธรรม
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง