ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดความรู้และสร้างผู้ประกอบการต้นแบบตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วนิดา สืบสายพรหม
คำสำคัญ บ้านนกแอ่นกินรัง;มาตรฐานการปฏิบัติที่ดี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับธุรกิจปศุสัตว์ มีการออกข้อกำหนดและบังคับใช้ปฏิบัติในหลายธุรกิจปศุสัตว์หลักแล้ว แต่ในการทำบ้านนกแอ่นกินรัง ยังไม่มีข้อกำหนดในเรื่องนี้ ดังนั้น มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานในการประกอบกิจการประเภทนี้ การวิจัยนี้ได้คัดเลือกผู้ประกอบการ จำนวน 21 ราย ใน 4 จังหวัด (กระบี่, ตรัง, สุราษฎร์ธานี และ เพชรบุรี) จากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อดำเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง เพื่อสร้างต้นแบบการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การถ่ายทอดความรู้และสร้างผู้ประกอบการต้นแบบตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง