ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการวางทารกแรกเกิดบนอกมารดาแบบเนื้อแนบเนื้อภายหลังคลอดโดยเร็วต่อประสิทธิภาพการดูดนมของทารกและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 1 เดือน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรกนก เกื้อสกุล
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.นิตยา สินสุกใส , ผศ.ดร.วรรณา พาหุวัฒนกร , รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์
คำสำคัญ มารดาหลังคลอดครรภ์แรกและทารกแรกเกิด;การสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อภายหลังคลอด;ประสิทธิภาพการดูดนมของทารก
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมเพื่อศึกษาผลของการวางทารกแรกเกิดบนอกมารดาแบบเนื้อแนบเนื้อภายหลังคลอดโดยเร็วภายใน 5 นาทีหลังคลอด นานอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อประสิทธิภาพการดูดนมของทารกก่อนจำหน่าย และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวภายหลังคลอดนาน 1 เดือน กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาและทารกแรกเกิดจำนวน 59 คู่ โดยกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติจากเจ้าหน้าที่ประจำห้องคลอด ส่วนกลุ่มทดลองได้รับการวางทารกแรกเกิดบนอกมารดาแบบเนื้อแนบเนื้อภายใน 5 นาทีหลังคลอด เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีสัดส่วนทารกที่ดูดนมมารดาได้มีประสิทธิภาพก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลมากกว่ากลุ่มควบคุม (ร้อยละ 58.6 และ ร้อยละ 26.7 ตามลำดับ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) ผลการศึกษามีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลที่ปฏิบัติงานในห้องคลอดควรนำวิธีการวางทารกแรกเกิดบนอกมารดาแบบเนื้อแนบเนื้อโดยเร็วภายใน 5 นาทีหลังคลอด เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงไปใช้ในการพยาบาลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดนมของทารกก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ผลของการวางทารกแรกเกิดบนอกมารดาแบบเนื้อแนบเนื้อภายหลังคลอดโดยเร็วต่อประสิทธิภาพการดูดนมของทารกและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 1 เดือน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง