ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาวิธีการสกัดและเพิ่มการสร้างสารกลุ่มจูจูโบจินิน ไกลโคไซด์ และ ซูโดจูจูโบจินิน ไกลโคไซด์ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพในพรมมิ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กวิสรา วัชรตานนท์
เจ้าของผลงานร่วม ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน, รศ.ดร. กรกนก อิงคนินันท์
คำสำคัญ Bacopa monnieri, Precursors, LED light, Triterpenoid saponin glycosides
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาในด้านการเพิ่มปริมาณสารกลุ่มจูจูโบจินิน และ ซูโดจูจูโบจินิน ไกลโคไซด์ ที่พบในพรมมิให้มีปริมาณสารสำคัญเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ US และ British Pharmacopoeia โดยการนำเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีการเติมสารตั้งต้น สารกระตุ้น และการสัมผัสแสง รวมถึงการใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ นอกจากนี้การพัฒนาวิธีการสกัดโดยใช้ตัวทำละลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถนำมาใช้สกัดสารสำคัญในพรมมิได้เช่นกัน งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมด้านสมุนไพรและอาหารเสริมได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669019302614
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง