การวิเคราะห์สารสัญลักษณ์ที่มีฤทธิ์ในสารสกัดหยาบชั้นน้ำจากเปลือกมังคุด และการประเมินประสิทธิผลในการต้านปฎิกิริยาออกซิเดชั่นในผู้ป่วยอัลไซเมอร์

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การวิเคราะห์สารสัญลักษณ์ที่มีฤทธิ์ในสารสกัดหยาบชั้นน้ำจากเปลือกมังคุด และการประเมินประสิทธิผลในการต้านปฎิกิริยาออกซิเดชั่นในผู้ป่วยอัลไซเมอร์
เจ้าของผลงาน :  ณัฐพล ใจสุภา
เจ้าของผลงานร่วม :   ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี, วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, ศุภโชค มั่งมูล
คำสำคัญ :   สารสกัดหยาบเปลือกมังคุด, การวิเคราะห์สารสัญลักษณ์, โรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์, การต้านปฎิกิริยาออกซิเดชั่น
หน่วยงาน :  คณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คำอธิบาย :  เพื่อประเมินผลการต้านออกซิเดชั่นของสารสกัดหยาบ ที่ละลายน้ำจากเปลือกมังคุดในผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์ โดยเปรียบเทียบกับยาหลอกเป็นระยะเวลา 24 สัปดาห์ โดยความร่วมมือกันระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการศึกษาทีมวิจัยวัดระดับสาร 4-hydroxyl-2-nonenal (HNE) ซึ่งเป็นผลิตผลที่ได้จากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของกรดไขมัน และปริมาณสาร Reactive Oxygen Species (ROS) จากเลือดครบ นอกจากนี้ทีมวิจัยยังศึกษาผลการเหนี่ยวนำให้แสดงออกของ mRNA ที่สร้างเอนไซม์แคตาเลส และฮีมออกซิเจเนส 1 ในเซลล์เพาะเลี้ยง SK-N- SH และ HEK 293 รวมถึงการศึกษาการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของกรดไขมัน สรุปว่าสารสกัดหยาบเปลือกมังคุดที่ละลายน้ำ มีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาเป็นยาที่ได้จากธรรมชาติ เพื่อใช้ในการรักษาโรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://op.mahidol.ac.th/ra/2018/08/06/py_2561-01
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 
Creative Commons License
การวิเคราะห์สารสัญลักษณ์ที่มีฤทธิ์ในสารสกัดหยาบชั้นน้ำจากเปลือกมังคุด และการประเมินประสิทธิผลในการต้านปฎิกิริยาออกซิเดชั่นในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710