การตอบสนองทางสรีรวิทยาแบบเฉียบพลันขณะออกกำลังกายท่าทางต่าง ๆ ในหญิงตั้งครรภ์

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การตอบสนองทางสรีรวิทยาแบบเฉียบพลันขณะออกกำลังกายท่าทางต่าง ๆ ในหญิงตั้งครรภ์
เจ้าของผลงาน :  รุ่งชัย ชวนไชยะกูล
เจ้าของผลงานร่วม :   เมตตา ปิ่นทอง, อมรพันธ์ อัจจิมาพร
คำสำคัญ :   การออกกำลังกายในหญิงตั้งครรภ์, การตอบสนองทางสรีรวิทยาแบบเฉียบพลัน
หน่วยงาน :  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
คำอธิบาย :  ศึกษาการวัดการตอบสนองทางสรีรวิทยาของร่างกายที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใด (เฉียบพลัน) ในหญิงตั้งครรภ์ ขณะออกกำลังกายในท่านอนหงาย นอนตะแคง นั่ง และยืน โดยศึกษาแบบตัดขวาง (Cross – Sectional Study) ในหญิงตั้งครรภ์สุขภาพดี จำนวน 42 คน โดยทำการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 14 คน ตามระยะเวลาตั้งครรภ์ คือ ไตรมาสที่ 1 2 และ 3 ตามลำดับ ค่าตัวแปรเริ่มต้นจะถูกวัดในท่านั่งพัก เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นค่าต่าง ๆ จะถูกวัดขณะที่มีการออกกำลังกายแบบไม่ใช้แรงต้าน ในท่านอนหงาย นอนตะแคง นั่ง และยืน ตามลำดับ การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า การตอบสนองทางสรีรวิทยาแบบเฉียบพลันมีรูปแบบที่คล้ายกัน ในขณะออกกำลังกายด้วยท่าทางต่าง ๆ ในทุก ๆ ไตรมาสของหญิงตั้งครรภ์ ยิ่งกว่านั้น การออกกำลังกายในท่ายืน จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่กระทำต่อการทำงานของระบบหัวใจและหายใจมากกว่าการออกกำลังกายท่านอนหงาย นอนตะแคง และท่านั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://op.mahidol.ac.th/ra/2018/08/09/ss_2561-01/
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
Creative Commons License
การตอบสนองทางสรีรวิทยาแบบเฉียบพลันขณะออกกำลังกายท่าทางต่าง ๆ ในหญิงตั้งครรภ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710