ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การตอบสนองทางสรีรวิทยาแบบเฉียบพลันขณะออกกำลังกายท่าทางต่าง ๆ ในหญิงตั้งครรภ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รุ่งชัย ชวนไชยะกูล
เจ้าของผลงานร่วม เมตตา ปิ่นทอง , อมรพันธ์ อัจจิมาพร
คำสำคัญ การออกกำลังกายในหญิงตั้งครรภ์;การตอบสนองทางสรีรวิทยาแบบเฉียบพลัน
หน่วยงาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาการวัดการตอบสนองทางสรีรวิทยาของร่างกายที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใด (เฉียบพลัน) ในหญิงตั้งครรภ์ ขณะออกกำลังกายในท่านอนหงาย นอนตะแคง นั่ง และยืน โดยศึกษาแบบตัดขวาง (Cross – Sectional Study) ในหญิงตั้งครรภ์สุขภาพดี จำนวน 42 คน โดยทำการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 14 คน ตามระยะเวลาตั้งครรภ์ คือ ไตรมาสที่ 1 2 และ 3 ตามลำดับ ค่าตัวแปรเริ่มต้นจะถูกวัดในท่านั่งพัก เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นค่าต่าง ๆ จะถูกวัดขณะที่มีการออกกำลังกายแบบไม่ใช้แรงต้าน ในท่านอนหงาย นอนตะแคง นั่ง และยืน ตามลำดับ การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า การตอบสนองทางสรีรวิทยาแบบเฉียบพลันมีรูปแบบที่คล้ายกัน ในขณะออกกำลังกายด้วยท่าทางต่าง ๆ ในทุก ๆ ไตรมาสของหญิงตั้งครรภ์ ยิ่งกว่านั้น การออกกำลังกายในท่ายืน จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่กระทำต่อการทำงานของระบบหัวใจและหายใจมากกว่าการออกกำลังกายท่านอนหงาย นอนตะแคง และท่านั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://op.mahidol.ac.th/ra/2018/08/09/ss_2561-01/
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การตอบสนองทางสรีรวิทยาแบบเฉียบพลันขณะออกกำลังกายท่าทางต่าง ๆ ในหญิงตั้งครรภ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง