นวัตกรรมการศึกษาที่ใช้ในการทำโครงงานฐานวิจัย (Research – Based Project)

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  นวัตกรรมการศึกษาที่ใช้ในการทำโครงงานฐานวิจัย (Research – Based Project)
เจ้าของผลงาน :  ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม
เจ้าของผลงานร่วม :   น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย, วัชรี เกษพิชัยณรงค์
คำสำคัญ :   นวัตกรรมการศึกษา, กระบวนการคิดอย่างมีระบบ, โครงงานฐานวิจัย
หน่วยงาน :  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำอธิบาย :  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบในการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้าง “กระบวนการคิดอย่างมีระบบ”โดยเฉพาะกระบวนการสร้างความรู้ให้กับตนเองอย่างไม่รู้จบ ได้ดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม และกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 โรงเรียน ในการยกระดับการทำโครงงาน(Project) ให้นำไปสู่การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างความรู้โดยผู้เรียนเอง โดยผู้วิจัยทำหน้าโค้ชครูที่จะเป็นผู้ช่วยนักเรียนออกแบบโครงงานฐานวิจัย(Research Based Project) ด้วยเครื่องมือ 4 ชุด ได้แก่ ) 1) เครื่องมือ พัฒนาฐานใจ คือ กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา 2) เครื่องมือพัฒนา กระบวนการคิดเชิงเหตุผล (cause-effect) 3) เครื่องมือการทำโครงงานฐานวิจัย คือการทำโครงงานของนักเรียนด้วยกระบวนการวิจัยภายใต้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทรอบโรงเรียน และ 4) เครื่องมือที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community, PLC) ผ่านระบบ social media ที่ต้องมี feedback อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://op.mahidol.ac.th/ra/2018/08/06/il_2561-03/
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   การศึกษา
 
Creative Commons License
นวัตกรรมการศึกษาที่ใช้ในการทำโครงงานฐานวิจัย (Research – Based Project) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710