ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพอาหารพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พลอยชมพู เลื่อนฉวี
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การพัฒนาศักยภาพอาหารพื้นเมือง;อาหารพื้นเมืองภูเก็ต
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองภูเก็ต เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านอัตลักษณ์ของอาหารพื้นเมือง คุณภาพของอาหาร ลักษณะร้านอาหารพื้นเมือง ความคุ้มค่าของราคา และลักษณะของผู้ให้บริการ ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารพื้นเมือง นักท่องเที่ยวรับประทานอาหารช่วงกลางวันมากที่สุด รับประทานอาหารเฉลี่ย 2 ครั้ง/วัน รับประทานกับครอบครัว ทราบข้อมูลจากครอบครัว/ญาติพี่น้องและอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารพื้นเมืองคือครอบครัว และนักท่องเที่ยวชอบบริโภคอาหารประเภทแกง ในระดับที่น้อยที่สุด นักท่องเที่ยวมีความเห็นว่า ควรสร้างจุดเด่นของรสชาติเป็นรสจัดแบบอาหารดั้งเดิม ความเป็นกลิ่นอายของความเป็นอาหารพื้นเมืองภูเก็ต อาหารควรสะอาด สร้างอัตลักษณ์รสชาติของอาหาร เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจัดตกแต่งชุดอาหาร ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์อาหารพื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวผ่านสื่อต่าง ๆ การลงโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต โซเซียลมีเดีย การจัดโครงการ Street Food Phuket การจัดทำแอพพลิเคชั่นรวบรวมร้านอาหารเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://tour.nida.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/Ploychompoo_phuketfood.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


แนวทางการพัฒนาศักยภาพอาหารพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง