ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศึกษาและออกแบบหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์โดยใช้องค์ประกอบเชิงภาพลักษณ์และพื้นที่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อินทิรา บุญพรต
เจ้าของผลงานร่วม อุดมศักดิ์ สาริบุตร , นพคุณ นิศามณี
คำสำคัญ โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์;เชิงภาพลักษณ์และเชิงพื้นที่
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาและออกแบบหนังสือเรื่องโบราณสถาน ในเกาะรัตนโกสินทร์ โดยใช้องค์ประกอบเชิงภาพลักษณ์และเชิงพื้นที่ การศึกษาภาพลักษณ์ พบว่า สถานที่และเวลาที่มีความเหมาะมาก ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ในช่วงเวลา 15.00-17.00 น. ป้อมพระสุเมรุ ในช่วงเวลา 18.30-18.45 น. เสาชิงช้า ในช่วงเวลา 18.30-18.45 น. โลหะปราสาท ในช่วงเลา 18.30-18.45 น. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท (ในพระบรมมหาราชวัง) ในช่วงเลา 8.00-10.00 น. อาคารกระทรวงกลาโหม เวลา 15.00-17.00 น. ตึกแถวท่าช้างวังหลวง ในช่วงเวลา 8.-10.00 น. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ช่วงเวลา 8.00-10.00 น. การศึกษาเชิงพื้นที่ พบว่า ตัวแทนแผนที่เพื่อบอกตำแหน่งที่ตั้งโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ รูปแบบที่ 2 มีความเหมาะสมมาก แผนที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ชั้นใน และฝั่งธนบุรี รูปแบบที่ 1 แผนที่การขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา รูปแบบที่ 2 แผนที่ตั้งวัดในสมัยกรุงธนบุรี รูปแบบที่ 2 และแผนที่ตำแหน่งที่ตั้งป้อม 14 ป้อมในเกาะรัตนโกสินทร์ รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/ajnu/article/view/26010/22055
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


ศึกษาและออกแบบหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์โดยใช้องค์ประกอบเชิงภาพลักษณ์และพื้นที่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง