ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผู้ทรงอิทธิพลแฟชั่นไทยร่วมสมัย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รวิเทพ มุสิกะปาน
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ แฟชั่นไทยร่วมสมัย;ผู้ทรงอิทธิพล
หน่วยงาน สาชาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผู้มีที่อํานาจหรืออิทธิพลทางการเปลี่ยนแปลงแฟชั่นของไทย พบว่า 1.ผู้ทรงอิทธิพลแฟชั่นไทยร่วมสมัยในยุคสังคมบริโภคนิยม ที่อยู่ในช่วงเวลาสมัยรัตนโกสินทร์สมัยใหม่จนถึงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คือ กลุ่มชนชั้นสูงและอำนาจรัฐ เพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมให้เจริญทัดเทียมกับชาวโลกชาวตะวันตกเช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงแฟชั่นลักษณะกระบวนการของการแพร่กระจายแฟชั่น ที่เป็นลักษณะการยอมรับแฟชั่นในรูปแบบดั้งเดิม หรือการแพร่กระจายของอิทธิพลในแนวดิ่งที่เป็นการแพร่กระจายจากบนลงล่าง 2. ผู้ทรงอิทธิพลแฟชั่นไทยร่วมสมัยในยุคโลกาภิวัตน์ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแฟชั่นไทยร่วมสมัย ไม่ใช่เป็นบุคคลหรือกลุ่มคนใด แต่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์ รูปแบบกระบวนการสร้างอิทธิพลที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแฟชั่นไทยร่วมสมัย ดังนี้ 1. กลุ่มของผู้นําแฟชั่น ที่ใช้กระบวนการของการแสดงตัวตน 2. แรงบัลดาลใจแฟชั่น ในผู้ส่งเสริมการเกิดแฟชั่นหรือผู้ที่เป็นแบบอย่างแฟชั่น 3. พื้นที่ เป็นพื้นที่ของการเป็นตัวแทนจิตนาการ 4. กิจกรรมทางแฟชั่น ใน 4 องค์ประกอบสนับสนุน ดังนี้ นักเขียนหรือผู้สื่อข่าวแฟชั่น บรรณาธิการนิตยสารแฟชั่น, นางแบบ และแฟชั่นโชว์, การสื่อสารสื่อโฆษณาแฟชั่น โดยรูปแบบทั้งหมดจะส่งเสริมซึ่งกันและกันในเชิงไปกลับ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://thesis.swu.ac.th/swudis/Art_Cul_Re/Ravitep_M.pdf
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


ผู้ทรงอิทธิพลแฟชั่นไทยร่วมสมัย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.