ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง งานสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ : วงล้อแห่งชีวิต (Creative Printmaking : Wheel of Life)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายธรรมรัตน์ นาคจรัส
เจ้าของผลงานร่วม นายบุญเกิด ศรีสุขา, นายไชโย พันธ์ดี
คำสำคัญ ปรารถนา, สังสารวัฏ, กายคตาสติ, Desire, Transmigration, Mindfulness occupied with the body
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ : วงล้อแห่งชีวิต คือ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมเชิงวิชาการ ประเภทศิลปะภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคผสมในรูปแบบใหม่จากเทคนิคพื้นฐานภาพพิมพ์โลหะกัดกรด ผสมผสานกับเทคนิคที่ประยุกต์และแสดงออกด้วยเทคนิคเฉพาะตน แรงบันดาลใจจากหลักพุทธศาสนา เรื่อง สังสารวัฏ อันมีอำนาจแห่งความปรารถนาเป็นเครื่องหมุนวงล้อแห่งสังสารวัฏ ยากที่สิ่งมีชีวิตจะออกจากอำนาจของกามราคะนี้ไปได้ โดยใช้รูปทรงของร่างกายและสิ่งมีชีวิตเป็นส่วนประกอบ ผสมจินตนาการเฉพาะตนอันชี้ให้เห็นวังวนของสังสารวัฏ
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง