ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบและผลิตเครื่องปฏิกรณ์สแตนเลสสำหรับการสังเคราะห์มอนอเมอร์แล็กไทด์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.ยอดธง ใบมาก
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์
คำสำคัญ กรดแลคติก;แลคไทด์;ปฏิกรณ์สแตนเลส
หน่วยงาน ปฏิกรณ์สแตนเลส
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ในงานวิจัยนี้ได้ทำการออกแบบและผลิตปฏิกรณ์สแตนเลสสำหรับการเตรียมแลคไทด์ โดยในการสังเคราะห์แลค ไทด์ประกอบดด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การเกิดพอลิเมอร์แบบควบแน่นของกรดแลคติกได้เป็นพอลิแลคติกแอซิดที มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำก่อนทำการสลายด้วยความร้อนได้ผลผลิตเป็นแลคไทด์ ซึ่งปฏิกรณ์สแตนเลสที่ผลิตได้นี้ สามารถควบคุมอุณหภูมิและความดันในแต่ละขั้นตอนสำหรับการสังเคราะห์แลคไทด์ได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง