ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของพอลิแลคไทด์คอมโพสิตที่เสริมแรงด้วยวัสดุคาร์บอนซึ่งผลิตจากวัตถุดิบชีวมวล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. กมลวรรณ อูปเงิน
เจ้าของผลงานร่วม ดร. ใหม่ น้อยพิทักษ์
คำสำคัญ วัสดุคาร์บอน;วัตถุดิบชีวมวล;พอลิแลคไทด์คอมโพสิต
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้มุ่งศึกษาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบชีวมวล ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร คือ เหง้ามันสำปะหลัง ซังข้าวโพด เปลือกทุเรียน กะลามะพร้าว ไม้ไผ่และชานอ้อย โดยนำมาผลิตเป็นวัสดุคาร์บอน และนำมาใช้ในการศึกษาปรับปรุงสมบัติทางกลของพลาสติกชีวภาพพอลิแลคไทด์คอมโพสิต ประโยชน์ของงานวิจัยนี้ เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร และเป็นแนวทางปรับปรุงผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพพอลิแลคไทด์คอมโพสิต ให้กับผู้ประกอบการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ