ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้สู่การผลิตน้ำยาวินิจฉัยโรคภูมิแพ้แมลงสาบเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัญชลี ตั้งตรงจิตร
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิทัศน์ สุขรุ่ง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา อินทราวัฒนา
คำสำคัญ โรคภูมิแพ้แมลงสาบ;แมลงสาบ;น้ำยาวินิจฉัยโรคภูมิแพ้แมลงสาบ;การจัดการความรู้;การถ่ายทอดเทคโนโลยี
หน่วยงาน ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย โรคภูมิแพ้แมลงสาบเป็นโรคเรื้อรังที่มีอุบัติการณ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย น้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้มีความสำคัญมากเพราะใช้ในการตรวจวินิจฉัยภาวะแพ้และใช้เป็นวัคซีนรักษาได้ด้วย ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆ ได้ในระดับอุตสาหกรรม จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศที่ผลิตจากวัตถุดิบตั้งต้นต่างถิ่น ซึ่งมีความแตกต่างของชนิดและปริมาณสารก่อภูมิแพ้ และอาจมีประสิทธิผลด้อยกว่าเมื่อใช้ในผู้ป่วยคนไทย คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาวิจัยโรคภูมิแพ้แมลงสาบมาอย่างต่อเนื่อง มีองค์ความรู้ในการผลิตน้ำยาวินิจฉัยโรคภูมิแพ้แมลงสาบ รวมทั้งการควบคุมคุณภาพการผลิต จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะแปลงองค์ความรู้นี้ให้เป็นคู่มือของการทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) และคู่มือกระบวนการผลิต (Blueprint) น้ำยาวินิจฉัยโรคภูมิแพ้แมลงสาบเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากระดับห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรม
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง