ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัดสำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดำ
คำสำคัญ ชุดตรวจสารระเบิด;ราคาประหยัด
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัดที่พัฒนาขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการตรวจเพื่อคัดกรอง (Screening หรือ Presumptive test) วัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ ทำให้สามารถช่วยลดจำนวนตัวอย่างที่ต้องตรวจวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือขั้นสูงซึ่งมีต้นทุนในการวิเคราะห์ต่อตัวอย่างสูง ใช้เวลาในการวิเคราะห์นานและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เท่านั้น หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ทดแทนการนำเข้าชุดตรวจสารระเบิดเบื้องต้นจากต่างประเทศจะสามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับประเทศได้ อย่างไรก็ตามชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัดยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และยังไม่ผ่านการทดสอบการใช้งานโดยผู้ใช้จริง ได้แก่ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ดังนั้นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ “ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด” สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด” ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ดังกล่าวได้ ได้แก่ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด (ตำรวจ EOD) เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่เกี่ยวข้องผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการและวิธีการใช้งาน“ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด”อย่างถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้จริงได้เสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงชุดตรวจฯ ให้เหมาะกับการใช้งานจริงมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงหรือต่อยอดองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การนำไปใช้งานจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัดสำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง