ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยตามแนวคิดการสร้างโมเดลภาวะสันนิษฐานสำหรับวินิจฉัยพุทธิปัญญาในกระบวนการพยาบาล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศุภามณ จันทร์สกุล
คำสำคัญ แบบทดสอบวินิจฉัย;การสร้างโมเดลภาวะสันนิษฐาน;การวินิจฉัยพุทธิปัญญา;กระบวนการพยาบาล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยพุทธิปัญญาในกระบวนการพยาบาล พัฒนาตามแนวคิดการสร้างโมเดลภาวะสันนิษฐานของ Mark Wilson ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยที่พัฒนาขึ้นพบว่า ข้อสอบรายข้อทุกข้อมีคุณภาพ INFIT MNSQ, OUTFIT MNSQ, t-statistic, SE และค่าความเที่ยง EAP ผ่านเกณฑ์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/JNAE/issue/view/14755
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยตามแนวคิดการสร้างโมเดลภาวะสันนิษฐานสำหรับวินิจฉัยพุทธิปัญญาในกระบวนการพยาบาล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง