ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลการเสริมกระเทียม (Allium sativum) และกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อผลผลิตไข่ของไก่ไข่ระยะเริ่มไข่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เอกสิทธิ์ สมคุณา
คำสำคัญ กระเทียม;กวาวเครือขาว;ผลผลิตไข่;ไก่ไข่ระยะเริ่มไข่
หน่วยงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเสริมกระเทียมร่วมกับกวาวเครือขาวที่ระดับต่าง ๆ ต่อผลผลิตไข่ของไก่ไข่ระยะเริ่มไข่ โดยใช้ไก่ไข่พันธุ์ ซี.พี.บราวน์ จำนวน 120 ตัว ให้ได้รับอาหารทดลอง อาหารทดลองประกอบด้วยสูตรอาหารกลุ่มควบคุม (ไม่เสริมทั้งกระเทียมและกวาวเครือขาว) กลุ่มที่เสริมกระเทียมร่วมกับกวาวเครือขาว ทำการศึกษาเป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ช่วงคือ 0-4 สัปดาห์ และ 5-8 สัปดาห์ เก็บข้อมูลผลผลิตไข่ ผลผลิตไข่สะสมในโรงเรือน ปริมาณอาหารที่กินต่อวัน น้ำหนักไข่ และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ ผลการวิจัยพบว่า การเสริมกระเทียมร่วมกับกวาวเครือขาวที่ระดับต่าง ๆ มีผลทำให้ผลผลิตไข่ ผลผลิตไข่สะสมในโรงเรือน น้ำหนักไข่ ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ปริมาณการกินอาหาร และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่มีความแตกต่างกัน สรุปได้ว่าการเสริมกระเทียมร่วมกับกวาวเครือขาวที่ระดับร้อยละ 2: 0.02 ทำให้ไก่ไข่มีสมรรถภาพการผลิตไข่ดีกว่ากลุ่มอื่น ๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=275-282.pdf&id=999&keeptrack=12
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลการเสริมกระเทียม (Allium sativum) และกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อผลผลิตไข่ของไก่ไข่ระยะเริ่มไข่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง