ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกิร์ตโพรไบโอติคจากน้ำนมข้าวโพด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรุณรัศมี แสงศิลา
เจ้าของผลงานร่วม เมตตา เถาว์ชาลี , นาเจล่า อาลี , ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์
คำสำคัญ Zea mays Linn;ผลิตภัณฑ์นมหมัก;โพรไบโอติค
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกิร์ตโพรไบโอติคจากน้ำนมข้าวโพด โดยใช้แบคทีเรียโพรไบโอติค Lactobacillus johnsonii KUNNE 15-1 และ Pediococcus pentosaceus KUNNE6-1 ทั้งนี้ได้ทำการคัดเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมจากข้าวโพด 2 ชนิดคือ ข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว ผลการวิเคราะห์ค่า pH % กรด แลคติค ค่า°Brix และการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่าระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการหมักที่ 37°C คือ 8 ชม. ข้าวโพดหวานเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดต่อการหมัก โดยหลังการหมักมีค่า pH °Brix %กรดแลคติค และจำนวนแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติคเท่ากับ 4.0, 11, 0.97 และ 2.31X109 cfu/ml และให้ค่าการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงกว่าข้าวโพดข้าวเหนียว จากการปรับปรุงคุณลักษณะทางเนื้อสัมผัส โดยการเติมเจลาตินพบว่า ผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกิร์ตโพรไบโอติคจากน้ำนมข้าวโพดหวานที่เติมเจลาติน มีค่าคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมโพรไบโอติคจากน้ำนมข้าวโพดหวานมีความน่าสนใจ เพราะนอกจากจะเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ยังเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=218-223.pdf&id=991&keeptrack=9
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกิร์ตโพรไบโอติคจากน้ำนมข้าวโพด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง