ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูรด้วยแนวคิดกิจการเพื่อสังคม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปิยาณี สุขมณี
คำสำคัญ การพัฒนาชุมชน;ชุมชนริมน้ำจันทบูร;การพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูร
หน่วยงาน วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาการนำแนวคิดกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) มาพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูรในฐานะเครื่องมือการพัฒนา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่พรรณาข้อมูลสถานการณ์ชุมชน การเปลี่ยนแปลงที่ก่อตัวขึ้นในชุมชน รวมถึงลักษณะการดำเนินกิจการของ บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรีที่สอดคล้องเป็นไปตามหลักสำคัญของแนวคิดกิจการเพื่อสังคม ซึ่งเป็นข้อมูลที่แฝงไปด้วยทัศนคติ อารมณ์และ ความรู้สึก การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เก็บข้อมูลจากเอกสารของบริษัทจันทรบูรรักษ์ดี จำกัด และใช้แบบสอบถามข้อมูลผู้ใช้บริการบ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนริมน้ำจันทบูรได้ดำเนินกิจการบ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี เป็นไปตามลักษณะสำคัญของกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ทั้ง 5 ประการ คือ 1.เป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 2.มีความยั่งยืนทางการเงิน 3.เป็นมิตรต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม 4.การนำผลกำไรคืนสู่สังคมและเป้าหมาย 5.การดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5400030036_2580_3138.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูรด้วยแนวคิดกิจการเพื่อสังคม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง