ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากระบบสารสนเทศของวิสาหกิจไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มธุรส ผ่านเมือง
เจ้าของผลงานร่วม นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร , กาญจนา วิริยะพันธ์ , อรรฆรัตน์ บุญยะผลานันท์
คำสำคัญ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ;การเก็บเกี่ยวประโยชน์จากระบบสารสนเทศ;การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ;ระบบสารสนเทศ;รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากระบบสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจ และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการเก็บเกี่ยวประโยชน์ระบบสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจไทยมีความสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์และข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งมีค่าไค-สแควร์ x²=33.74 df =26,RMSEA =0.03,CFI = 0.99,SRMR = 0.02 และตัวแปรทั้งหมดในโมเดล สามารถอธิบายความแปรปรวนของการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากระบบสารสนเทศได้ ร้อยละ 89 และสามารถนำโมเดลไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนให้สอดคล้องกับการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2018032516255787.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากระบบสารสนเทศของวิสาหกิจไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง