ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม ลุ่มน้ำคลองสวนหมวก จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
คำสำคัญ ภูมิสารสนเทศ;การพัฒนาชุมชน;ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก;พื้นที่เสี่ยง
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย รวบรวม และจัดทำชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)เพื่อสนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติและพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ ผลการศึกษา พบว่า สามารถรวบรวมและสร้างชุดชั้นข้อมูล ได้ 4 กลุ่ม 38 ชั้นข้อมูลที่สำคัญเช่น พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม 5 ระดับ มีพื้นที่เสี่ยงมากร้อยละ 3.92 และมากที่สุดร้อยละ 0.81 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง มีพื้นที่เสี่ยงมากร้อยละ 59.00 และมากที่สุดร้อยละ 17.84 การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืช พืชที่เหมาะสมที่จะปลูกในพื้นที่มากที่สุดคือ มันสำปะหลังและอ้อย การประเมินผลการฝึกอบรมโดยรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนการประเมินหนังสือเล่มเล็กและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้สื่อมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/123983/94085
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม ลุ่มน้ำคลองสวนหมวก จังหวัดกำแพงเพชร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง