ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงในจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิไลวรรณ ลอยนอก
เจ้าของผลงานร่วม นวคุณ พลประเสริฐ , สกุลกานต์ สิมลา , สุรศักดิ์ บุญแต่ง
คำสำคัญ การทดสอบพันธุ์;แอนโทไซยานิน;เชื้อพันธุกรรม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตของเชื้อพันธุกรรมข้าวโพด โดยเฉพาะข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง เป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด เพื่อเพิ่มผลผลิต และมูลค่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพในการให้ผลผลิตของเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดเทียนสีม่วง จำนวน 30 พันธุ์ ร่วมกับพันธุ์ทดสอบ 4 พันธุ์ ณ แปลงทดลองการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตในเมือง บันทึกข้อมูลอายุออกดอก อายุออกไหม ความสูงต้น ความสูงฝัก และผลผลิต (ไม่ปอกเปลือก และปอกเปลือก) จากผลการทดลองพบว่า พันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง มี 3 สายพันธุ์คือ สายพันธุ์ KKU-WX121069, KKU-WX111031 และ KKU-WX111032 และข้าวโพดเทียนสีม่วงพันธุ์ KKU-WX121069 เป็นเชื้อพันธุกรรมที่ควรแนะนำให้ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ เนื่องจากเป็นกลุ่มพันธุ์ที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=195-200.pdf&id=987&keeptrack=11
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงในจังหวัดมหาสารคาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง