ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng) โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลและใบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง น้ำอ้อย บุตรพรม
เจ้าของผลงานร่วม พัชริน ส่งศรี , พิมพร นวลตาล , วรวุฒิ พลวงษา , กมล เลิศรัตน์ , พลัง สุริหาร
คำสำคัญ ฟักข้าว;การปรับปรุงพันธุ์;เชื้อพันธุกรรม;ลักษณะผล และลักษณะใบ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของฟักข้าว โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลและใบ ซึ่งทำการปลูกทดสอบฟักข้าวทั้งหมด 25 สายพันธุ์ โดยรวบรวมมาจากประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ในระหว่างฤดูฝน โดยทำการทดลอง ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นข้อมูลที่ทำการตรวจวัดได้แก่ น้ำหนักผลสด ความยาวผล ความกว้างผล สัดส่วนความยาว/ความกว้างผล และทรงผล ข้อมูลของใบที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ ความยาวเส้น กลางใบ ความกว้างฐานใบ ความกว้างแฉกใบ และทรงใบ และการจัดกลุ่มพันธุ์โดยใช้โปรแกรม SAS Proc CLUSTER and TREE จากผลการวิจัยพบว่าสามารถจัดกลุ่มได้ 5 กลุ่มที่ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.991 ซึ่งจากข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และความก้าวหน้าในการพัฒนาพันธุ์ฟักข้าวได้ต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=185-194.pdf&id=986&keeptrack=13
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng) โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลและใบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง