ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์พอลิเอสเทอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์ที่มีตำแหน่งเร่งปฏิกิริยาหนึ่งตำแหน่ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.พิมพา หอมนิรันดร์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์
คำสำคัญ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวง;แลกไทด์;พอลิแลกไทด์;คาโพรแลกโทน;พอลิคาโพรแลกโทน;พอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทีเรต);โคพอลิเมอไรเซชัน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมิเนียมซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเอกพันธุ์เพื่อใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดต่าง ๆ ได้แก่ พอลิแลกไทด์ พอลิคารโพรแลกโทน พอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทีเรต) และโคพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ จากผลการวิจัยพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ได้มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมน้ำหนักโมเลกุลของพลาสติก นอกจากนี้ ยังได้ทำการสังเคราะห์สารตั้งต้นหรือมอนอเมอร์จำนวน 3 ชนิด ซึ่งสามารถนำไปผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดใหม่ซึ่งอยู่อยู่ในกลุ่มของพอลิคารโพรแลกโทนที่มีหมู่แทนที่ชนิดต่าง ๆ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง