ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อิทธิพลของฤดูปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของข้าวฟ่างหวาน 8 พันธุ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรชร พูลศิริ
เจ้าของผลงานร่วม ประสิทธิ์ ใจศิล , ปรเมศ บรรเทิง , พลัง สุริหาร
คำสำคัญ ข้าวฟ่างเมล็ด;ดรรชนีพื้นที่ใบ;อัตราการเจริญเติบโตของพืช;เอทานอล;พลังงานหมุนเวียน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ข้าวฟ่างหวานเป็นพืชที่มีศักยภาพในการใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอล แต่ยังขาดข้อมูลศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวฟ่างหวานพันธุ์ต่าง ๆ ในฤดูปลูกที่แตกต่างกัน วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาอิทธิพลของฤดูปลูกต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตมวลชีวภาพของข้าวฟ่างหวาน 8 พันธุ์ในสภาพไร่ ทำการทดลองใน 5 ฤดูปลูก จากผลการทดลองพบว่า ฤดูปลูกมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตมวลชีวภาพของข้าวฟ่างหวาน โดยการปลูกในกลางฤดูฝน ปี พ.ศ. 2553 จะให้มวลชีวภาพสูงที่สุด เท่ากับ 5,992 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเท่ากับ 101 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อวัน ทั้งนี้เนื่องจากมีอุณหภูมิเฉลี่ย และความเข้มแสงสูง ดังนั้น การเลือกฤดูปลูกที่ เหมาะสมร่วมกับการใช้พันธุ์ที่มีเสถียรภาพ และมีการจัดการที่ดี จะส่งผลให้ข้าวฟ่างหวานมีประสิทธิภาพในการ ผลิตสูงขึ้นได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=150-155.pdf&id=981&keeptrack=29
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


อิทธิพลของฤดูปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของข้าวฟ่างหวาน 8 พันธุ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง