ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะทางอณูชีววิทยาของยีน Biliverdin reductase ในปลานิล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เอกพล วังคะฮาต
เจ้าของผลงานร่วม สุปราณี วิกรัยบูรณ์ , ร่วมฤดี พานจันทร์ , สุภาพ นนทะสันต์ , นนทวิทย์ อารีย์ชน , ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ
คำสำคัญ คุณลักษณะทางอณูชีววิทยา;บิลิรูบิน รีดักเตส;ปลานิล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาระดับกรดอะมิโนของยีน Biliverdin reductase (BVR) จากปลานิลที่แยกได้ พบลักษณะโครงสร้างของยีน BVR จากปลานิลมีลำดับกรดอะมิโนในความยาวทั้งสิ้น 230 amino acids มีน้ำหนักมวลโมเลกุล 25.67 kDa และ มีค่า soelectric point (pI) เท่ากับ 5.70 โครงสร้างโมเลกุลในระดับอณูชีววิทยาของยีน BVR ของปลานิล ประกอบด้วยตำแหน่งอนุรักษ์ของลำดับกรดอะมิโน (motif) ที่สำคัญ ๆ หลายตำแหน่ง เช่น leucine zipper (bzip) motif, adenine dinucleotidebinding motif, serine/threonine kinase domain, Src homology (SH2) binding domains (YMXM and YSLF) และ Zn/metalbinding motif เป็นต้น และมีค่าความคล้ายคลึงกันของลำดับ กรดอะมิโน เมื่อเปรียบเทียบกับปลาชนิดอื่น ๆ ที่ได้ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 31-73% จากการศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการพบว่าโครงสร้างของยีน BVR ของปลานิลนั้นมีความใกล้ชิดกับปลา pufferfish (Tetraodon nigroviridis)
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=135-142.pdf&id=979&keeptrack=9
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาคุณลักษณะทางอณูชีววิทยาของยีน Biliverdin reductase ในปลานิล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง