ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาโมงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เทคนิคไมโครแซททัลไลท์ดีเอ็นเอ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธวัชชัย เงาสำรวย
เจ้าของผลงานร่วม ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ , ธงชัย จำปาศรี , บัณฑิต ยวงสร้อย
คำสำคัญ ความหลากหลายทางพันธุกรรม;ปลาโมง;ไมโครแซททัลไลท์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาโมงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก 4 แหล่ง คือ หนองคาย, นครพนม, มุกดาหาร และอุบลราชธานี จำนวน 100 ตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคไมโครแซททัลไลท์ จำนวน 17 คู่ไพรเมอร์ พบเพียง 5 คู่ที่มีความหลากหลายของไมโครแซทเทลไลท์ ดีเอ็นเอ และตรวจสอบชิ้นส่วนไมโครแซททัลไลท์ดีเอ็นเอด้วย 6% denaturing polyacylamide gel โดยพบอัลลิลทั้งหมด 78 อัลลิล เฉลี่ย 15.6 อัลลิลต่อโลกัส ค่าความถี่อัลลิลอยู่ในช่วง 3.6-4.2 ค่าเฮดเทอโรไซโกซิตี้ที่คาดหมายมีค่าเฉลี่ย 0.51 และค่าการวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมอยู่ในช่วง 0.04-0.10 พบว่า ปลาโมงจากจังหวัดมุกดาหารกับอุบลราชธานีมีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมมากที่สุด ขณะที่ปลาโมงจากหนองคายกับอุบลราชธานีมีค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมมากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=129-134.pdf&id=978&keeptrack=7
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาโมงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เทคนิคไมโครแซททัลไลท์ดีเอ็นเอ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง