ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตเตตระไฮโดรฟูแรนโดยปฏิกิริยาไซโคลดีไฮเดรชันของ ๑,๔-บิวเทนไดออลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรดชนิดของแข็ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.อาทิตย์ อัศวสุขี
เจ้าของผลงานร่วม ดร. สิรีรัตน์ ลิศนันท์ , ดร. อังคณา ชาติก้อน
คำสำคัญ ปฏิกิริยาไซโคลดีไฮเดรชัน;เตตระไฮโดรฟูแรน;ตัวเร่งปฏิกิริยากรดชนิดของแข็ง;ซีเรียมที่เติมแต่งในตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์;HZSM-5
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การผลิตเตตระไฮโดรฟูแรนซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพอลิเมอร์ฐานชีวภาพสามารถทำได้โดยใช้ปฏิกิริยาไซโคลดีไฮเดรชันของ 1,4-บิวเทนไดออลซึ่งได้จากกระบวนการหมัก กระบวนการผลิตเตตระไฮโดรฟูแรนนี้จะถูกดำเนินการในสภาวะแก๊สในถังปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ที่ได้รับการเติมแต่งด้วยซีเรียม โดยตัวเร่งปฏิกิริยานี้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการเร่งปฏิกิริยาสูง และให้เปอร์เซ็นต์การเลือกสรรเตตระไฮโดรฟูแรนสูง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง