ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศูนย์เรียนรู้การดำรงชีวิตเกษตรพอเพียง อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 1 ไร่ได้ล้าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุพจน์ โคมณี
คำสำคัญ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง;การทำเกษตรแบบผสมผสาน;เกษตรทฤษฎีใหม่
หน่วยงาน ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย คุณสุพจน์ เข้าร่วมฝึกอบรมการทำเกษตรแบบผสมผสานของจังหวัดนครสรรค์ ได้นำความรู้นั้นมาปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการทำเกษตรกรรมของตนเอง จากที่เน้นเรื่องปริมาณผลผลิตเพื่อค้า มาเป็นการผลิตแบบพึ่งพาตนเองเพื่อบริโภคในครัวเรือน ริเริ่มทำการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็น 30-30-30-10 ปลูกข้าว ปลูกไม้ผล ที่อยู่อาศัย ปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ ระบบการทำการเกษตรของที่ศูนย์แห่งนี้ เป็นเกษตรแบบปลอดสารพิษ มีไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และเลี้ยงสัตว์ ทำการเกษตรแบบรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียง ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้จักคุณค่า ทำปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพด้วยตนเอง ทดแทนการใช้สารเคมี สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนลงได้ ชีวิตครอบครัวเริ่มดีขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=-s7VNKyPjZo
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ศูนย์เรียนรู้การดำรงชีวิตเกษตรพอเพียง อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 1 ไร่ได้ล้าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง