ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เสริมกำลัง ‘กังหันลมระบบไฮบริด’ ผลิต ‘ชา’ โครงการหลวงอ่างขาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กลุ่มกังหันลมผลิตไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คำสำคัญ กังหันลมระบบไฮบริด;พลังงานสะอาด;โครงการหลวงอ่างขาง
หน่วยงาน กลุ่มกังหันลมผลิตไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการหลวงได้ส่งเสริมอาชีพการปลูกชาให้กับเกษตรกรไทยภูเขา และมีการแปรรูปที่ใช้พลังงานค่อนข้างสูง ตั้งแต่แก๊ส ไฟฟ้า และน้ำมัน ทำให้ชาน่าจะเป็นพืชที่นำกังหันลมระบบไฮบริดมาใช้ประโยชน์ได้ในหลาย ๆ ส่วนของการผลิตชา กังหันลมผลิตไฟฟ้านี้เป็นเทคโนโลยีของคนไทย เป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ทิ้งกากและมลพิษไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหาโดยมีระยะเวลาการให้พลังงาน 15-20 ชั่วโมงในหนึ่งวัน ที่ได้มานี้ไม่ใช่แค่กังหันลม ไม่ใช่แค่ไฟฟ้า แต่ได้แหล่งท่องเที่ยวใหม่ เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของอ่างขาง จะทำให้ขายผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ยังเป็นจุดการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเด็ก เยาวชนและผู้ที่สนใจอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.news.rmutt.ac.th/?p=42332
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เสริมกำลัง ‘กังหันลมระบบไฮบริด’ ผลิต ‘ชา’ โครงการหลวงอ่างขาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง