ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์จากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ งานคิดค้นเพื่อสิ่งแวดล้อมฝีมือคนไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วีราภรณ์ ผิวสอาด
คำสำคัญ พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ;ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่นำพลาสติกเข้ามาใช้ โดยชิ้นส่วนส่วนใหญ่ทำจากพลาสติก ที่เรียกว่า พลาสติกวิศวกรรม ดังนั้นจึงวิจัยและนำพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาใช้ทดแทนพลาสติก เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด นำมาผ่านกระบวนการหมักและกระบวนการพอลิเมอไรเซชั่นได้เม็ดพลาสติก จากนั้นจึงนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จากการทดสอบพบว่าหลังการใช้งานเมื่อเป็นขยะที่ทิ้งปนในสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ในเวลาไม่กี่สัปดาห์ และจากการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ จะขับถ่ายออกมาเป็น Co2 และน้ำที่พืชนำกลับไปใช้เป็นอาหารในการสังเคราะห์แสงด้วย จะเห็นได้ว่า ในกระบวนการย่อยสลายจะไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซค์สู่สิ่งแวดล้อมเลย อีกทั้งหากมีการผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพมากขึ้นยังเป็นผลดีกับเกษตรกรผู้ปลูกพืชอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.news.rmutt.ac.th/?p=2202
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์จากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ งานคิดค้นเพื่อสิ่งแวดล้อมฝีมือคนไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง