ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการทรัพยากรน้ำสู่ความยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อัจฉรา ฟิเลิศ
เจ้าของผลงานร่วม วุฒิศักดิ์ ทะนวนรัมย์
คำสำคัญ ทรัพยากรน้ำ;น้ำใต้ดิน;น้ำอุปโภคบริโภค
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาการใช้น้ำในการอุปโภค บริโภคของชุมชนบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และหารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และวิถีชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแก้ง ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านแก้งมีความรู้ความเข้าใจลักษณะภูมิประเทศของตนเองมากขึ้น และเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดินด้วยการทำฝายชะลอน้ำ เกิดนวัตกรรมการประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำอย่างง่ายในระดับครัวเรือนการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สร้างระบบน้ำประปาที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ เพื่อบรรเทาการใช้น้ำอุปโภค บริโภคให้กับชุมชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาส่งเสริมกลุ่มบ้านแก้งปลูกผักอินทรีย์ใช้น้ำน้อยโดยเทคโนโลยีโรงเรือนคัดกรองแสง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/130149/105901
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการทรัพยากรน้ำสู่ความยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง